අපගේ අනුශාසක මණ්ඩලය

 

මහාචාර්ය

පූජ්‍ය නාබිරිත්තන්කඩවර ඤාණරතන හිමි

අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පිරිවෙන්)

 

 

 

 

 

Back to Home Page