පිරිවෙන් සංවරධනය

පිරිවෙන් සංවර්ධන

පිරිවෙන් සංවර්ධනය සදහා ඉදිරියේදී විශේෂ වැඩසටහන් ක්‍රයාත්මක කරන බව ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යය අකිල විරාජ් මහතා විසින් ප්‍රකාශ කරයි.ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියේ 2016.09.21 වැනි දින අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය්දී පැවති පිරිවෙන් සදහා කාර්යාල ගොඩනැගිලක් සහ ගණිතාගාර උපකරණ ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයට සහභාගි වෙමිනි.

මෙලෙස ලබා දුන් කාර්්‍යාල ගොඩනැගිල්ලක වටිනාකම රුපියල් මිලියන 3 ක් පමණ වන ගතර ලබා දුන් ගණිත උපකරණ කට්ටලය රුපියල් 52000 ක පමණ වටිනාකමකින් යුක්ත වේ.පළමු අදියර සදහා තොරාගත් පිරිවෙනේ 15 කට කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලත් තෝරාගත් පිරිවෙන් 21 කට ගණිත උපකරණත් ලබා දෙන ලදි.

මෙම වසර අවසන් වීමට පෙර තවත් පිරිවෙන් 100 ක් සදහා වැසිකිලි උපකරණ කට්ටල ලබා දීමට කටයුතු කරන බවටත් අමාත්‍යය තුමා විසින් සදහන් කරන ලදි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදි පැවති මෙම අවස්ථාවට පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ශාඛාව බාරව කටයුතු කරන අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය පූජ්‍ය නාබිරිත්තන්කඩවර ඤාණරතන හිමියෝද සහභාගි වූහ